KULLANIM KOŞULLARI ve ÜYELİK SÖZLEŞMESİ


Bu internet sitesini (www.madamvila.com) (Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu SİTE'de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

KULLANIM KOŞULLARI

Bu SİTE'de sunulan hizmetler Camicedit Mah. Sakinler Sok. No: 2/2 Merzifon / AMASYA adresinde bulunan Monokrom & MadamVila tarafından sağlanmaktadır ve SİTE'nin kanuni sahibi Monokrom & MadamVila olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Monokrom & MadamVila'ya aittir. İşbu kullanım koşulları, MadamVila tarafından gerektiğinde değiştirilebilir. Değişiklik olması halinde, bunlar SİTE'de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır. SİTE hizmetlerinden faydalanan ve SİTE'ye erişim sağlayan, üye olan her gerçek ve tüzel kişi, MadamVila tarafından iş bu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılır. MadamVila, bu SİTE'de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

SÖZLEŞME TANIMLARI

SİTE: Monokrom & MadamVila tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi ortamdan erişimi mümkün olan internet sitesidir (web sitesi, mobil site ve mobil uygulamalar dahil.).
ÜYE: MadamVila'dan ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, kabul edilen her gerçek kimlik bilgileri ile SİTE'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olan kişilerdir.
KULLANICI: MadamVila internet sitesini alışveriş yaparak veya alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.
LİNK: SİTE üzerinden bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden SİTE'ye dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.
İÇERİK: SİTE'de veya herhangi bir internet sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazılı ve işitsel imgelerdir.
İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtası ile sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek veya tüzel kişilerle MadamVila arasında elektronik ortamda akdedilen iş bu sözleşmedir.

HİZMETLERİN KAPSAMI

MadamVila'nın, SİTE üzerinden sunacağı hizmetler sınırlı olmamak üzere; MadamVila'ya ait www.madamvila.com adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde "sözleşmenin satıcıya yüklediği, malın teslim edilmesi" borcunun ifa edilebilir olması durumunda, taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından MadamVila adına ayıpsız olarak teslimidir. MadamVila, SİTE üzerinden vereceği hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş kabul edilir. SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların MadamVila tarafından belirlenecek ve SİTE'nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gerekmektedir. MadamVila, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE'de yayınlaması ile yürürlüğe koymuş kabul edilir.

GENEL HÜKÜMLER

SİTE'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinden işlem yapabilirler. KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin, SİTE dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her kullanıcı ve her üye, MadamVila veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE'lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları ve uğrayabilecekleri zararlardan dolayı MadamVila'nIn doğrudan veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur. İş bu SİTE'nin sahibi Monokrom & MadamVila'dır. Bu sitede bulunan bilgileri yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınai ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlar ile, sayfa düzeni ve SİTE'nin sunumu Monokrom & MadamVila'nın veya Monokrom & MadamVila'nın izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İş bu SİTE'deki bilgilerin veya SİTE sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, internet sitesi, software-code'ların, html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen veya tamamen kopyalanması, değiştirilmesi yayınlanması, online veya diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda belirtilen ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla MadamVila ile doğrudan veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, MadamVila hizmetlerini, MadamVila bilgilerini ve MadamVila'nun telif haklarına tabi çalışmlarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının MadamVila'nın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve MadamVila'nIn yazılı izni ile mümkündür. MadamVila, SİTE üzerinden KULLANICI'lar ve ÜYE'ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik İlkeleri" ve "İnternet Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanılabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. MadamVila aynı zamanda, KULLANICI ve ÜYE'nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs. bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanılabilir. KULLANICI'lara ve ÜYE'lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgiler ender olarak MadamVila için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya MadamVila'nın işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir. İş bu SİTE Kullanım Koşulları dahilinde MadamVila tarafından açıkça yetki verilmesi hallerde MadamVila, MadamVila hizmetleri, MadamVila bilgileri, MadamVila telif haklarına tabi çalışmaları, Monokrom & MadamVila ticari markaları, MadamVila ticari görünümü veya bu SİTE vasıtası ile sağladığı başlıca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

SORUMLUĞUN SINIRLANDIRILMASI

MadamVila, SİTE'ye erişilmesi, SİTE'nin veya SİTE'deki bilgilerin ve diğer verilerin programlarının vs. kullanılması sebebi ile, sözleşmenin ihlali, haksız fiil veya başkaca nedenlere binaen, doğabilecek doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. MadamVila, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde, işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE'ye ya da link verilen diğer internet sitelerine erişilmesi veya SİTE'nin kullanılması ile MadamVila'nın, kullanım/ziyareti sonucunda, doğabilecek her türlü sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

SİTE'nin ( www.madamvila.com ) (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları Monokrom & MadamVila'ya ait olarak ve/veya Monokrom & MadamVila tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üye’ler, Monokrom & MadamVila hizmetlerini, Monokrom & MadamVila bilgilerini ve satıcının telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Monokrom & MadamVila hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı satıcıdan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır. Monokrom & MadamVila'nın hizmetleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya SİTE vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, aynı ve şahsi hakları, ticari bilgilere yönelik tüm hakları saklıdır.

SÖZLEŞMENİN DEVRİ

MadamVila, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, MadamVila iş bu "İnternet sitesi kullanım koşulları ve üyelik sözleşmesi" 'ni geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, MadamVila açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için MadamVila'nın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İş bu "İnternet sitesi kullanım koşulları ve üyelik sözleşmesi" 'nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve yetkili mahkemenin ve icra dairelerinin tespiti uygulanacak hukukun kanunlarına göre belirlenir. MadamVila'nın, KULLANICI ve ÜYE'nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

YÜRÜRLÜK VE KABUL

İş bu "İnternet sitesi kullanım koşulları ve üyelik sözleşmesi", MadamVila tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. KULLANICI' lar ve ÜYE' ler, iş bu sözleşme hükümlerini SİTE'yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. MadamVila, dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.